Umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umów na czas określony – 2016

Od 22/02/2016 roku zmieni się okres wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony, będzie on analogiczny do okresu wypowiedzenia aktualnych umów na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia będzie zatem wynosił:

  • dwa tygodnie – przy zatrudnieniu w firmie poniżej 6 miesięcy
  • jeden miesiąc – przy zatrudnieniu wynoszącym powyżej 6 miesięcy
  • trzy miesiące – przy stażu zakładowym powyżej 3 lat

Umowy na czas określony 2016

Z dniem 22 lutego 2016 roku wejdą w życie nowe zasady zawierania terminowych umów o pracę. Według nowych przepisów okres zatrudnienia oraz łączny okres zatrudnienia (między tymi samymi stronami) na podstawie umowę o pracę na czas określony nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Dodatkowo łączna ilość umów o pracę na czas określony nie może być wyższa niż 3.

Od dnia przekroczenia  33 miesiąca zatrudnienia bądź podpisania kolejnej 4- tej umowy o pracę na czas określony, uznaje się obecną umowę, jako umowę na czas nieokreślony.