FAQ

Poniżej zamieszczamy najczęściej padające pytania. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

1. Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty księgowe?

– W przypadku ewidencji na podstawie Książki przychodów i Rozchodów/Ryczałtu, ewidencji podatku VAT, ewidencji  środków trwałych,  Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich kompletnych dokumentów do 6 dnia kalendarzowego po zakończonym miesiącu rozliczeniowego.

2. Na jaki okres zostaje zawarta umowa?

– Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty do księgowania?

Dokumenty mogą zostać dostarczone do nas poprzez:

  • Panel klienta na stronie Conta.pl – skany dokumentów
  • Tradycyjnie w formie e-mailowej – skany dokumentów
  • Kurierem/przesyłką pocztową na nasz adres

4. Kto przechowuje dokumenty księgowe?

  • Miejscem przechowywania dokumentów jest siedziba klienta kiedy kopie/skan dokumenty dostarczane są formie elektronicznej poprzez panel klienta, email
  • Miejscem przechowywania dokumentów jest nasza siedziba w przypadku dostarczania oryginałów dokumentów w formie papierowej.

5. Czy będę musiał kontaktować się z ZUS i US?

Po zawarciu umowy z Conta.pl, na podstawie pełnomocnictw, załatwiamy wszelkie sprawy związane z Państwa firmą zarówno w Urzędzie Skarbowym jak również i w ZUS. Dotyczy to m. in. wyjaśniania pism urzędowych, składania deklaracji VAT, PIT, itp. Dodatkowo przy pomocy pełnomocnictwa UPL-1 (do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej) możemy wysyłać Państwa deklaracje do Urzędów Skarbowych.

6. Kiedy otrzymam fakturę za usługi księgowe i jaki jest termin płatności?

Faktura za usługi księgowe wystawiana jest do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego z terminem płatności do 19-go dnia miesiąca.

7. W jaki sposób i w jakim terminie otrzymam informację na temat płatności podatków i składek ZUS?

Informacja o wysokości zobowiązań podatkowych jak i ZUS jest przekazywana Klientowi pisemnie drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mailowy, w terminie do 3 dni roboczych przed wymagalnością zapłaty zobowiązania podatkowego i ZUS, pod warunkiem dostarczenia w terminie wszelkich dokumentów mających wpływ na rozliczenie podatkowe oraz ZUS.

8. Czy Conta.pl jest certyfikowanym biurem rachunkowym?

Tak, posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia księgowośći

9. Za co odpowiada biuro?

Conta.pl ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie umowy  na prowadzenie usług księgowych na zasadach ogólnych. Zobowiązuje się również do prowadzenia wszelkich ewidencji oraz rozliczeń ZUS na podstawie otrzymanych od Klienta dokumentów i informacji z zachowaniem zasad należytej staranności i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Conta.pl posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązuje się do jego odnawiania w czasie trwania umowy

10.W jaki sposób mogę zmienić pakiet?

Pakiety księgowe można zmienić wysyłając do nas dyspozycję na adres biura obsługi klienta.

W ten sam sposób dokujemy zmian w postaci modyfikacji pakietów o dodatkowe opcje.